Şirketler İŞKUR onayı olmadan yurtdışına işçi gönderemeyecek!


Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı özel şirketler, hizmet sözleşmesini, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) onaylatmadan işçileri, yurt dışına gönderemeyecek.

işkur yurtdışı işçiYurt dışındaki işlere işçi ve işçilere iş bulunması, işverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerine aracılık edilmesi ve yurt dışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türkiye İş Kurumu Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik uyarınca, yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurt dışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurt dışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, İŞKUR ve kurumun izin verdiği özel istihdam büroları yetkili olacak.

Firmalar; yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri, kurum kayıtlarından veya bürolar aracılığıyla temin edebileceği gibi, kendileri tarafından temin edilen işçileri, hizmet akdini İŞKUR’a onaylatmak kaydıyla yurt dışına götürebilecek.

Hizmet akitleri, firmayla işçiler arasındaki hizmet akdi, İŞKUR tarafından hazırlanacak ve kurum tarafından onaylanacak.

Çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen işçilerin mağdur edildiğine dair resmi makamlardan gelen veya yurt dışına götürmek amacıyla işçilerden menfaat temin edildiğine dair belge olması halinde, işveren böyle bir mağduriyetin veya menfaat temininin olmadığını ispat etmedikçe hizmet akitleri onaylanmayacak.

Yurt dışındaki işlerinde işçi çalıştıracak Türk firmaları ticaret sicil gazetesi örneğini, yabancı uyruklu firmalar kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisini İŞKUR’un ilgili birimlerine sunacak.

SOSYAL GÜVENLİK ŞARTI

Taahhüt işleri için, işin alındığı ülkedeki Türkiye’nin dış temsilciliği ya da Türkiye’deki yetkili kamu kurumundan alınacak yazı ya da iş alındı belgesi, taahhüt dışındaki işler için iş yerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilcilik yazısı ya da uygun görüş belgesi de ibraz edilecek.

İŞKUR’a sunulacak belgeler arasında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan yurt dışı müteahhitlik belgesi veya yurt dışı geçici müteahhitlik belgesi, Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge, firma yetkililerinin imza sirküleri de yer alacak.

İŞKUR, yönetmeliğe göre başvuran firmalara, uygun görmesi halinde ilan yoluyla işçi temini için izin verecek.

Gerekli belgelerin sunulduğu özel istihdam büroları, taraflarca imzalanan ve İŞKUR tarafından onaylanan hizmet akitlerinin bir nüshasını kendisinde saklayacak, birer nüshasını da işçiye ve kuruma verecek.

Yurt dışına işçi götürülmesinde mevzuata aykırı hareket edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası ve diğer yaptırımlar uygulanacak.
İŞKUR YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİNE DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş bulunması, işverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerine aracılık edilmesi ve yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yurtdışına İşçi Gönderme İşçi temini

Yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, Kurum ve Bürolar yetkilidir. Firmalar; yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri Kurum kayıtlarından veya Bürolar aracılığı ile temin edebilecekleri gibi, kendileri tarafından temin edilen işçileri 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte hizmet akdini Kuruma onaylatmak kaydıyla yurtdışına götürebilirler. İbraz edilecek belgeler

Yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca;

Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi,
Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,
Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,
 Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği, Kurumun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir.