Yurtdışında çalışmak isteyenlerin dikkatine!


Yurtdışında çalışmak amacıyla gidenlerin dikkat etmesi gereken hususlar konusunda İŞKUR’un yayınladı uyarı metni.

Yurtdışına çalışmak amacıyla gidenlerin, gittikleri ülkelerde zor durumda kalmamaları, ücret, çalışma koşulları, sosyal güvenlik vb. konuları başta olmak üzere birçok konuda mağduriyet yaşamaları için yurtdışına çıkmadan önce, yurtdışı iş sözleşmesinin (yurtdışı hizmet akdini) işveren tarafından imzalandıktan sonra Türkiye İş Kurumu’na onaylatmaları, çalışma vizesi ve izni almaları gerekmektedir.

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİZMET VE İŞLEMLER

Türk ve yabancı firmaların yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurtdışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; firmaların işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurtdışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını; işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini kapsamaktadır.

1 – Yurtdışı Hizmetleri İle İlgili Esaslar

Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler aksine bir hüküm olmadıkça il müdürlükleri/hizmet merkezlerince yerine getirilir. Yurtdışı iş arayan kayıt, işgücü istemleri, seçme, davet ve gönderme hizmetleri aksine bir hüküm olmadığı sürece İşlemler El Kitabı’nın yurt içi işlemleri ile ilgili kısımlarına göre yapılır. Firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurtdışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur. Türk firmaları hizmet akitleri onaylanmadan önce işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin belgeyi il/şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır. Kuruma intikal eden yurtdışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için il müdürlükleri/hizmet merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir. İl müdürlüklerine/hizmet merkezlerine işlem yaptırmak üzere başvuran her firma için dosya açılır.

2 – Yurtdışı İşgücü İstemleri

Firmalar, yurtdışı iş gücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak veya yurtdışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için doğrudan il müdürlüklerine7hizmet merkezlerine başvururlar.

İşgücü İstemleri İçin İlan İzni Verilmesi

İl müdürlüklerince Türk Firmalarından İstenecek belgeler (Sosyal güvenliğin sağladığına ilişkin belge hariç) ve Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenecek belgeler ve yayımlanacak ilan metnini ibraz etmiş firmalara işgücü istemlerini gazete, internet veya benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için ilan izni verilir. Ancak yapılacak ilanda iznin hangi il müdürlüğünden/hizmet merkezinden alındığı ve verilen iznin tarih ve sayısı belirtilir. Diğer taraftan, yurtdışından alınan iş ile ilgili henüz anlaşma imzalanmamış olması halinde, söz konusu işin alındığına ilişkin herhangi bir belgenin (işi alan ile işi yaptıracak firma arasındaki yazışma vb.) il müdürlüğüne/hizmet merkezine ibraz edilmesi halinde gerekli değerlendirmeler il müdürünce /hizmet merkezince yapılarak, alınan işle ilgili ön hazırlık yapılması amacıyla yönetici konumunda eleman temini için ilan izni verilebilir. Firmaların yayımlayacakları ilanın bir örneği ile il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine başvurmaları; ayrıca, ilan yabancı dilde yayımlanacak ise Türkçe metninin de başvuru esnasında verilmesi gerekir. Verilecek ilan izninin süresi alınan işin süresinden fazla olamaz. Aynı işle ilgili olmak ve alınan izindeki metin ile aynı olmak şartı ile izin süresince birden fazla ilan verilebilir. Yayımlanan ilan metni ile firmaların il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine verdikleri ilan metni arasında farklılıklar olması halinde, firmadan, il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine verilen metne uygun olarak ilanın yeniden yayımlatılması istenir ve tekrarı halinde bir daha ilan için izin verilmez.